PetZooTekstvak: Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden
Groothandel / importeur PetZoo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56419139 te Eindhoven

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven :
Artikel 1: Begripsbepaling 
1. Onder PetZoo wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Groothandel / importeur PetZoo. 
2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten. 

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen PetZoo en haar kopers. 
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door PetZoo uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en PetZoo. 

Artikel 3: Aanbiedingen / Industriële eigendom 
1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend. 
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij PetZoo. 

Artikel 4: Overeenkomst 
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij PetZoo binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door PetZoo aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt. 

Artikel 5: Prijzen 
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door PetZoo geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk. 
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is PetZoo gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. 

Artikel 6: Betaling 
1. Bij een eerste bestelling vragen wij een totale betaling van het toegezonden factuur, dit om de klant gegevens te kunnen verifiëren. Daarna gaan wij over de order te verwerken.
Bij een vervolg bestelling na uitlevering van de goederen dienen binnen 10 werkdagen het openstaande factuur bedrag op rekening van PetZoo overgemaakt te worden. Tenzij PetZoo contante betaling bij levering zal vorderen. PetZoo is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van PetZoo op koper. 
2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van PetZoo op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Een tweede betaling termijn met herinnering aan koper zal aan koper toegezonden worden met 5% toeslag op het totaal factuur voor administratie en verwerking kosten. Mocht na aanmaning van het tweede termijn geen betaling zijn ontvangen gaan wij over tot inschakeling van een gerechtsdeurwaarder. Tevens is koper alsdan aan PetZoo een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandelijkse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. 
3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-. 
4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven. 
5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke PetZoo krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt. 
6. PetZoo is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van PetZoo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is PetZoo gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen. Dit kan zijn door de eerste bestelling geheel voor dat de levering is verstuurd te voldoen door koper.
7 Alle bestellingen boven de € 1000,- dienen vooraf voor 50% afgerekend te worden van het totaal geoffreerde bedrag. Na uitlevering van de goederen dienen binnen 5 werkdagen het resterende bedrag op rekening van PetZoo overgemaakt te worden. De eventuele verschillen zullen op het factuur kenbaar gemaakt worden. Tenzij PetZoo contante betaling bij levering zal vorderen. PetZoo is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van PetZoo op koper. 
8 Betalingen geschieden volgens de voorwaarden van PetZoo: betalings termijn 14 dagen en een volgende ( nieuwe ) order wordt enkel aangenomen als er geen facturen meer openstaan.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van alle door PetZoo aan koper geleverde producten blijft bij PetZoo zolang koper de vorderingen van PetZoo ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van PetZoo wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. PetZoo is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper. 
2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door PetZoo geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. 
3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van PetZoo een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door PetZoo aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van PetZoo, uit welken hoofde dan ook. 

Artikel 8: Levering door PetZoo , levertijd, risico 
1. De bestellingen zullen door PetZoo , worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. PetZoo heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door PetZoo worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door PetZoo gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper. 
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PetZoo en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient PetZoo , met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld. 
3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, zie ook artikel 8 punt 6 tenzij anders is overeengekomen. PetZoo is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper. 
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat. 
5. Rolcontainers, pallets en ander vervoer materiaal met uitzondering van wegwerp goederen die ten allen tijde eigendom blijven van PetZoo , dienen in het zelfde aantal bij de levering klaar te staan om mee retour genomen te kunnen worden. Extra containers of pallets kunnen alleen en uitsluitend in nauw overleg en met toestemming van PetZoo en tegen betaling van het voor rolcontainers en of pallet geldende statiegeld geleverd worden. 
6 In grote lijnen kan gesteld worden dat leveringen volgens de norm van post NL verloopt (zie de website www.post.nl). Op de eerste aangeleverde factuur staat het bezorg bedrag vermeld. Afhalen is mogelijk na overleg met PetZoo.
7 Bezorg kosten retailer in Nederland : Inkoop order boven de 50 KG bezorgen wij gratis in Nederland.
 
Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier 
1. PetZoo is bevoegd om gebruik te maken van door PetZoo aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal PetZoo de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
2. De derde-toeleverancier levert de via PetZoo te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij PetZoo de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van PetZoo plaatsvinden. 
3. PetZoo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. PetZoo zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. 

Artikel 10: Reclames op door PetZoo geleverde producten / emballage 
1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door PetZoo geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt. 
2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij PetZoo te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door PetZoo geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld te worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door PetZoo slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van PetZoo zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden. 
3. Indien de koper op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal PetZoo de manco’s alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren indien mogelijk. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan PetZoo door leverancier en/of fabrikant om wat voor reden dan ook. 
4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden. 
5. Vanuit het magazijn van PetZoo geleverde emballage wordt teruggenomen, mits gereedstaand, gesorteerd naar soort, gescheiden in originele fabrieksverpakking en op de door PetZoo aangegeven wijze. De definitieve creditering geschiedt aan de hand van de in het magazijn van PetZoo verrichte telling. 
6. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van PetZoo. 
7. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van PetZoo. Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking zoals ze ook zijn afgeleverd. 

Artikel 11: Overmacht 
1. PetZoo is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 
2. Indien PetZoo door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij PetZoo ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft PetZoo het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren. 
3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 12: Ontbinding 
1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is PetZoo gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan PetZoo toekomende rechten. 
2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door PetZoo nog niet is uitgevoerd. Bedragen die PetZoo voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
3. Alle vorderingen van PetZoo zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. PetZoo heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 
1. PetZoo aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid PetZoo. 
2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten. 
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van PetZoo voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper PetZoo tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
 
Artikel 14: Overige verplichtingen van koper 
1. Koper is verplicht PetZoo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. 

Artikel 15: Wijzigingen 
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door PetZoo worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de overeenkomsten tussen PetZoo en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen PetZoo en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van PetZoo of, zulks ter keuze van PetZoo , aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper. 

Artikel 17: Door verkoop producten onder label van Firma / Retailer
Als bedrijf kunt u een eigen label voeren met het volgende in acht te nemen.
De retailer besluit de producten te her verpakken en te voorzien van een eigen label.
Dan is de aansprakelijkheid van welke aard dan ook van de producten die geleverd zijn door PetZoo onder verantwoording van de retailer of verkopende party.
Garanties van de producten van Petzoo zijn dan enkel van toepassing (Art 17) tot 5 dagen na levering van de producten en vallen onder verdere verantwoording van retailer of weder verkoper.


Artikel 18: Privacyverklaring
Werkwijze opslag persoonlijke gegevens. Privacyverklaring
1 het doel van de gegevensvastlegging is om de bestelde artikelen op de juiste plaats te krijgen en de fiscale administratie.
2 Wij vragen uw naam ,adres , woonplaats , telefoon en mail adres te vermelden 
3 Voor bedrijven : bedrijfsnaam KvK en btw nummer.
4 Gegevens worden enkel door PetZoo en de fiscalist gebruikt ( kan per uitzondering ook door de belastingdienst). 
5 Facturen worden ter inzage aangeboden aan Verberne administratie ter controle van de administratie. (opvragen adres mogelijk)
6 Volgens rechtswege worden de gegevens 7 jaar bewaard.
7 De gegevens van u die via de website zijn verkregen zijn versleuteld en enkel toegankelijk door PetZoo
8 De provider heeft enkel toegang tot het functioneren van het internet en niet tot de webwinkel
9 U als klant kan ten allertijden verwijdering uit de database vragen waar we dan gehoor aan geven. Echter op de bestelde factuur blijven deze bewaard zoals aangegeven.
10 Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens is mogelijk 
11 het recht op intrekking van verleende toestemming is mogelijk
12 U kunt klachten omtrent deze verklaring deponeren bij PetZoo 
13 Door uw gegevens aan ons te verstrekken via een bestelling gaat u akkoord met onze werkwijze en dat wij deze verzamelen zoals hierboven aangegeven 
Op de overeenkomsten tussen PetZoo en koper is het Nederlands recht van toepassing en gelden de voorwaarden als hier omschreven bindend.
PetZoo